ตามที่ได้มีการดำเนินกิจกรรม Kaizen ตั้งแต่ปี 2562 และยังมีการดำเนินอย่างต่อเนื่องในปี 2563 นี้
เพื่อเป็นการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม Kaizen จึงมีการเปลี่ยนแปลงเงินรางวัล และประกาศผลการตัดสินกิจกรรมรอบ 12 เดือน